Privacyverklaring

Inleiding

Mondhygiënisten Borne heeft een privacyverklaring opgesteld om te voldoen aan eisen van professionaliteit en de wettelijke verplichtingen waaronder die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een patiënt ontvangt de privacyverklaring samen met het formulier voor de inschrijving in de praktijk. Een actuele versie kan altijd worden aangevraagd via info@mondhygienistenborne.nl.
Het privacybeleid en de privacyverklaring worden periodiek geëvalueerd zoals beschreven in het kwaliteitshandboek.

Uitgangspunt

Wij verwerken alleen gegevens als die noodzakelijk zijn voor:

 • het verlenen van kwalitatief goede zorg;
 • de administratieve afhandeling, inclusief de verificatie van de verzekeringsgegevens;
 • het versturen van een e-mail met een herinnering aan de afspraak.

Patiënten kunnen altijd verzoeken om:

 • inzage van zijn gegevens;
 • wijziging of verwijderen van gegevens.

Een verzoek voor verwijderen van de gegevens kan alleen worden uitgevoerd als de wettelijke regels dit toestaan.
Een schriftelijk verzoek kan worden gestuurd aan info@mondhygienistenborne.nl.

Beveiliging

Mondhygiënisten Borne heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen die in voldoende mate zekerstellen dat gegevens niet verloren gaan, onjuist zijn of door onbevoegden kan worden ingezien.

Bewaartermijn

Het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD) wordt bewaard gedurende de inschrijving en na uitschrijving nog twintig jaar omdat dit wettelijk verplicht is, tenzij een verzoek voor verwijderen of overdracht is ontvangen. Verwijderen kan alleen als aan alle wettelijke voorwaarden kan worden voldaan.
Na uitschrijven van de patiënt worden er geen nieuwsbrieven meer toegezonden.
Een patiënt die in de afgelopen twintig jaar geen behandeling heeft gehad wordt geacht te zijn uitgeschreven op de datum van de laatste behandeling. Zijn gegevens worden om die reden dan verwijderd.

De gegevens van patiënten

Een persoon die patiënt wil worden maakt dat kenbaar door telefonisch contact op te nemen, een bericht te sturen of bij de praktijk binnen te lopen. Hij maakt een afspraak voor de intake. Vooraf vult hij een formulier in waarin de volgende gegevens worden gevraagd:

 • Persoonlijke gegevens
  (bsn-nummer, naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoon, mailadres en beroep)
 • Zorgverleners naam en contactgegevens (huisarts, tandarts)
 • Medische gegevens (gezondheid en medicatie)

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de behandelovereenkomst. Om die reden hoeft u niet afzonderlijk toestemming te geven voor het gebruik van die gegevens.

Voor personen jonger dan zestien jaar zal de ouder of verzorger om toestemming worden gevraagd. Voor wilsonbekwamen wordt toestemming gevraagd aan de wettelijke vertegenwoordiger.

Gebruik van de gegevens

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt:

 •  door bevoegden in de praktijk voor het kunnen verlenen van de zorg;
 •  om een afspraakherinnering te sturen via mail (emailadres);
 •  voor noodzakelijk overleg met andere zorgverleners t.b.v. kwaliteit van de mondzorg indien u daarvoor toestemming hebt gegeven (uw naam, de aandoening en de daarvoor noodzakelijke medische gegevens).

Bij de intake wordt om een geldige legitimatie gevraagd om de wettelijk verplichte identificatie uit te voeren en het BSN nummer over te nemen ten behoeve van de verificatie van de verzekering. Het intakeformulier wordt in het elektronisch dossier opgenomen, waarna de papieren versie wordt vernietigd. Wij verstrekken deze gevraagde gegevens als dat:

 • wettelijk is verplicht en aan de in de wet genoemde instanties;
 • noodzakelijk is voor overleg met of informatie leveren aan andere zorgverleners ten behoeve van het verlenen van de goede zorg.

Factuur

De praktijk heeft de facturering en de afhandeling ervan ondergebracht bij Anders medical factoring.
Met hen wisselen we uit uw naam, contactgegevens, de code van de behandeling(en) en de te betalen bedragen.

Uw recht

U kan een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken conform de AVG.

Website

Wij verzamelen met de cookies alleen gegevens voor de goede werking en het verbeteren van de website. Die gegevens delen wij niet met derden. Meer informatie over cookies staat op: veiliginternetten.nl.

versie 1.4, 20200317